הסבר כללי אודות חשבון המים והביוב

חוזר רשות המים - גבייה בגין חובות עבר מאוכלוסיות מוגנות

צריכת מים:

צריכת המים נקבעת ע"פ קריאות מד המים המותקן בכל נכס, המודד את כמויות המים הנצרכות בנכס מדי תקופה. ההפרש שבין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת, קובע את כמות הצריכה, ביחידות של מטר מעוקב (מ"ק), נכון ליום הקריאה. על מנת שמד המים יקרא באופן שוטף וסדיר, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו.

כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תקבע לפי הערכה, ובהתאם לכללי תאגידי המים והביוב.

צריכה מחויבת במד מים דירתי וראשי:

הצריכה המחויבת במד המים הדירתי משקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל דירה או בחנות). לצריכה זו תיווסף צריכה משותפת.

צריכה משותפת:

הצריכה המשותפת נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי לעומת מדידת סך מדי המים הדירתיים. בנכסים המשמשים למגורים הפרש זה מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית.

הסיבות לצריכה המשותפת מגוונות, השכיחות שבהן: שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצרכי שטיפה או השקיה של הרכוש המשותף, נזילה בצנרת הראשית וכיוצ"ב.

אחריות על רשת המים:

תאגיד התנור אחראי על רשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס. האחריות על תקינות ותחזוקת רשת המים הפרטית, הכוללת צנרת ואביזרים בחצרי הצרכן, החל מן המד הכללי, חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים הנובע מנזילות.

תרשים הסבר כללי אודות חשבון המים והביוב

תעריפי מים:

החל מינואר 2010 תעריף המים לצרכן הביתי הינו מצטבר, וכולל גם את הרכיב של אגרת הביוב.

התעריפים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב .

ניתן לראות עדכונים באתר הרשות: www.water.gov.il או באתר של תאגיד התנור.

ביחס לצרכן מים לצורכי בית (וכן ביחס למוסדות לחוסים, פנימיות, בתי אבות ומעונות) - התעריף לצריכה ביתית מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ומתעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת. "הכמות המוכרת" הינה כמות של 2.5 מ"ק לחודש, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שהצרכן דיווח על כך לחברה לפי מתכונת הדיווח שנקבעה.

מספר הנפשות המוכר ליחידת דיור לא יפחת משתיים.

דיווח על מספר נפשות:

האחריות על עדכון מספר הנפשות היא על הצרכן. להלן תמצית הכללים בדבר דיווח על מס' נפשות:

  1. על הצרכן לשלוח לתאגיד בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני את טופס הדיווח על מס' הנפשות המתגוררות במוסד, לפי נוסח המופיע באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית, וכן באתר האינטרנט של התאגיד. כשהוא כולל את כל הפרטים שהצרכן נדרש למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות הפרטים.
  2. יש לצרף לדיווח הנ"ל תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – תמצית מרשם), של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם; לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
  3. צרכן, שמענו אינו רשום בספח תעודת הזהות או בתמצית המרשם (בסעיף קטן זה – מקום מגוריו הרשום), ישלח לתאגיד במקום המצאו, בנוסף לאמור בסעיפים 2 + 3 לעיל, את המסמכים שלהלן:

3.1. מסמך המאמת, להנחת דעת התאגיד, את מקום מגוריו בפועל של הצרכן. יראו בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, כמסמך מאמת לעניין זה.

3.2. אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום של הצרכן, הממוען לתאגיד במקום מגוריו בפועל כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

4. היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לתאגיד, במקום תעודת זהות, צילום של דרכונו, אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:

(1) תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;

(2) ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

5. הצרכן ידווח לחברה על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור. דיווח כאמור יכלול את כל הפרטים כמפורט לעיל.

חיוב מינימלי:

בהתאם לדין, כל צרכן חייב בתשלום של חיוב מינימאלי עבור צריכת מים, לפי צריכה של 1.5 מ"ק מים לתקופה של חודש, וזאת אף אם צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה.

ביצוע החלפת משלם:

על מנת להחליף משלמים יש להמציא לתאגיד:

  • הסכם רכישה/מכירה/שכירות על הנכס.
  • צילום תעודת זהות, כולל ספח - של כל בני המשפחה הגרים בנכס.
  • מכתב הכולל את קריאת מונה המים נכון למועד החלפת המשלם - גמר חשבון המים יבוצע לפי קריאת מונה המים למועד זה.
  • טופס החלפת משלם חתום ע"י השוכר והמשכיר (נמצא באתר האינטרנט של תאגיד התנור).

ניתן לשלוח את כל המסמכים: בדואר, בפקס ובמייל.

תשלום חשבון מים:

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחויב בתוספת ריבית פיגורים לפי חוק.

שימו לב: אי תשלום חשבון עלול לגרום לנקיטת אמצעי אכיפה מינהליים, לרבות ניתוק אספקת המים לנכס, וכן חיוב בגין ההוצאות הכרוכות בפעולות הללו.

כדי לשלם, ללא טרחה ועמידה בתור, ניתן לחתום על הוראת קבע לבנק או באמצעות כרטיס אשראי.

לקבלת טפסים ניתן לפנות לשירות לקוחות "התנור" או ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של תאגיד התנור .

ניתן לשלם את החשבון במענה קולי 1-800-200-744, באינטרנט באתר התאגיד www.hatanur.co.il.

בעיה עם חשבון המים:

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעורים על חשבון המים יש להגיש עד 14 יום ממועד קבלת החשבון, בצרוף קריאת מד המים העדכנית ליום הערעור. ערעור על חשבון המים לא מהווה עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע.

בדיקת בוררות למונה:

צרכן הסבור כי מד המים המותקן בנכסו אינו תקין, רשאי לבקש מן החברה לבצע בדיקה של מד המים, במכון בוררות המוסמך לכך. לצורך זאת יש למלא טופס (ניתן להוריד באתר האינטרנט של התנור) ולשלם אגרה בהתאם לחוק (לוח תעריפים).

הפחתת חיוב בשל נזילה סמויה:

לחברה נתונה סמכות, בהתאם להוראות הדין, להפחית את חיובי המים והביוב במקרים של נזילה סמויה שארעה בנכס. הפחתת החיוב מתבצעת על ידי הערכת הצריכה הממוצעת לחודש בנכס, בהתאם לדין, כאשר בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים הרגילים, ללא חיוב בגין שירותי ביוב, ואילו בעבור הכמות החריגה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף הנמוך (ראה תעריפים). לפי דין, הפחתת החיוב כאמור מותנית בהוכחה על קיום נזילה סמויה ותיקונה, והינה מוגבלת לשתי תקופות חשבון בלבד.

לצורך הגשת בקשה להפחתת חיוב בשל נזילה סמויה כאמור, יש למלא טופס (ניתן להוריד באתר האינטרנט של התנור)- הזכאות להנחה נקבעת בהתאם לכללים.

על פי חוק תאגידי המים והביוב, התשס"א 2001 (סעיף 108) צרכן רשאי לפנות לרשות הממשלתית למים וביוב בתלונות וזאת רק לאחר שפנה תחילה לתאגיד התנור.

כתובת הרשות הממשלתית למים וביוב : רח' המסגר 14, ת.ד. 20365, ת"א 61203, טלפון 03-6369723 לחצו כאן לפניה.