מכרזים
שם מכרזתאריך פרסוםמועד אחרון להגשהקובץ מודעת המכרז

מכרז פומבי מס' 01/24 – מט"ש קריית שמונה

 

16.1.24 

מודעה- קובץ להורדה

מודעה מספר 2- קובץ להורדה

חוזה פיקוח- מט"ש קריית שמונה- קובץ להורדה

פנייה לקבלת הצעות לשירותי פיקוח
-מט"ש קרית שמונה
מכרז/חוזה מס' 01/24
הודעה מספר 1

הודעה מספר 2

פרוטוקול מפגש מציעים

  

 

27.01.2022   

 

 

מכרז פומבי מס' 1/21- הזמנה להציע הצעות לביטוחי רכוש וחבויות

20.04.2021 

מכרז פומבי
דוח תביעות
מפרט ביטוחי
נוסח הודעה לעיתון
מסמך הבהרות

 

מכרז פומבי מספר 01/2022- מכרז לעבודות הדברת מזיקים, מכרסמים וחרקים, ריסוס שטחים פתוחים, גיזום, כיסוח, פינוי וניקוי צמחייה במערכות מים וביוב פעילות

04.08.2022 


-מכרז להדברת מזיקים, מכרסמים, חרקים, ריסוס שטחים פתוחים, גיזום, כיסוח, פינוי וניקוי צמחייה במערכות מים וביוב פעילות

-הודעה על שינויים

-כתב כמויות ומחירים מעודכן

פרוטוקול מפגש מציעים

מכרז מספר 02/2022 - מט״ש אזורי קרית שמונה 

03.10.2022 

מכרז פומבי

כתב כמויות

תוכניות

מודעות לעיתונות

הודעות

 

ֿ

מכרז פומבי מס׳ 03/2022 - מכרז לעבודות פיתוח, אחזקה, שטיפה, ניקוי צילום ושרוול קווי מים וביוב

 

 

03.2022 

מחירון

מודעה

מסמך א

מסמך ב

מפרט טכני

הודעה מספר 1

הודעה מספר 2

הודעה מספר 3

הודעה מספר 4

הודעה על כוונה לערוך התקשרות עם ספק יחיד.

28.5.23 

התקשרות עם ספק יחיד